KĀRTĪBA

Visa jūras piekraste no Tūjas līdz Kutkāju ragam pie Meleku līča ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta lieguma zonā un vienlaikus dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorijā, kas savukārt ir Natura 2000 teritorija. Līdz ar to šeit darbojas īpaši valdības izdoti dabas un vides aizsardzības noteikumi.

http://likumi.lv/ta/id/301024-dabas-lieguma-vidzemes-akmenaina-jurmala-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

Tāpēc Ķurmraga un tuvākās piekrastes viesiem apmeklējuma laikā jāņem vērā vairākas svarīgas lietas, lai nerastos domstarpības ar dabas, vides aizsardzības un kārtības uzraugiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem un īpašumu īpašniekiem.

Šeit minēti tie ierobežojumi, kuri jāņem vērā apmeklējot Ķurmragu: 

Ir aizliegts:

 1. degradēt dabas un kultūrvēsturiskās ainavas struktūru, ekoloģiski un estētiski vērtīgus ainavas elementus un kultūrvides īpatnības;
 2. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;
 3. dedzināt sauso zāli un niedres;
 4. pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem, ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, kā arī pa pludmali, kāpām un purviem, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, glābšanas un meklēšanas darbiem;
 5. Pārvietoties pa stāvkrasta malu;
 6. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām, izņemot pagalmus un neitrālo zonu;
 7. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 8. medīt ūdensputnus;
 9. Lieguma pludmales teritorijā aizliegts bojāt, sadalīt un pārvietot akmeņus, kā arī vākt akmeņus (savāktais akmeņu daudzums nedrīkst pārsniegt vienu sauju);
 10. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
 11. Novietot transportlīdzekļus pašvaldības ceļa posmā no Brīvnieku stigas līdz Ežurgām.